PRSRHK1 / VRRFK1 / XG3197-001

Round frame set
(∅160 mm (6 inches))
(∅130 mm (5 inches))
(∅100 mm (4 inches))
Embroidery frame holder C